Ordföranden kommenterar

Ordföranden kommenterar

Att anpassa sig till verkligheten

13 oktober 2019

Det planerade bygget av nya församlingslokaler vid Bro centrum avbryts nu pga höga kostnader. Tyvärr har den långa processen och ambitionen att samla i ladorna gjort att underhållet av såväl kyrkorna som befintliga byggnader har eftersatts. Nu satsar församlingen, i enighet, på upprustning av kyrkobyggnaderna. Men oavsett om församlingen skulle lämna Prästvägen eller ej behövs också en upprustning av byggnaderna där. Vad behöver göras akut? Vilka upprustningsbehov bör prioriteras? Närmast kan bli aktuellt att borra för bergvärme.


Folkkyrkan har länge drivit linjen att bygga nya lokaler vid Bro Centrum. När de nu ser att det inte längre är möjligt, lämnar de över styret i kyrkorådet till Hembygdens kyrka. De påstår att vi brutit en överenskommelse, men vi anser att det är verkligheten som förändrats. I våras visade det sig att bygget skulle bli alldeles för dyrt, och då måste vi för församlingens bästa dra i handbromsen. Jag förstår om man inte vill styra om det man kämpat för länge och ivrat för inte blir möjligt. Ett arbete i motvind tar på krafterna och lusten – något vi i Hembygdens kyrka fått erfara under tidigare perioder.


Nu ska vi blicka framåt. Närmast mot kyrkofullmäktige den 11 november då ny kyrkorådsordförande ska väljas och budgeten för 2020 ska antas. Som tidigare under mandatperioden räknar jag med att vi alla fortsätter att samtala med varandra och bidra med kloka förslag – oavsett om vi förtroendevalda kommer från Folkkyrkan, Sverigedemokraterna eller från Hembygdens kyrka. Och i kyrkorådet representerar vi först och främst församlingen via det folkvalda kyrkofullmäktige, inte de olika nomineringsgrupperna. Under året som kommer fortsätter samarbetet med vår grannförsamling Kungsängen – Västra Ryd. Vi fortsätter lokalbehovsanalysen – vad behöver vi för lokaler i församlingen och i samarbetet med Kungsängen? Och vi i Hembygdens kyrka vill bidra till att församlingen syns och är aktiv i samhället. Det är inte byggnaderna som ska stå i centrum, det är den kristna tron. Men kanske vi ändå ska hyra lokaler i Bro centrum? Någon verksamhet kan visa sig vara lämplig att ha där – medan t.ex. barnverksamhet och trygghetsskapande verksamhet mycket bättre finns i en lugn miljö, inte i ett stressigt – och just nu osäkert – centrum.


Viktiga är barnen, låt barnen få komma till Gud. Ge dem chansen att döpas – som små eller under konfirmationstiden. Just nu tar det fart med barnverksamheten i Bro församling och det är en livaktig ungdomsverksamhet – med bl.a. ett tjugotal konfirmander.


Kyrkan kan inte ge svar på livets alla frågor, men det är en plats att ställa dem, att diskutera dem och få nya perspektiv på livets gåtor och på detta att vara människa. Möten kan äga rum i kyrkobyggnaden, i andra lokaler, på läger m.m. Verksamhet kan bedrivas uppsökande, det finns många som behöver stöd och tröst, men också i våra kyrkor och i andra lokaler. Bro kyrka kommer snart ligga mer centralt i församlingen än idag i och med byggnationerna nu neråt Tegelhagen och snart söder om järnvägen – det kan vara en plats att bygga någon form av nya lokaler. Men låt oss diskutera det och gemensamt komma fram till bra lösningar för församlingens bästa.

Samrådssvar

Om församlingslokaler i Bro centrum

Kyrkoval 2021

Valprogrammet m.m.

Länkar

Äldre kommenterar


Att ta ansvar

Augusti 2019

Vi är nu halvvägs mellan kyrkovalet 2017 och valet 2021. Det har varit en turbulent tid med stora förändringar för personalen och verksamheten, men känslan är att församlingen nu är på rätt väg. En del av denna förändring är ett ökat samarbete med grannförsamlingen Kungsängen-Västra Ryd, för att utnyttja befintliga resurser gemensamt och effektivare.


I denna process ser vi över våra gemensamma lokaler och lokalbehov. Församlingen ska synas och verka där människorna bor. Det kan handla om att utveckla Håtunagården, åter se på kyrkstugan i Håbo-Tibble, rusta upp lokaler och bygga nytt där så är relevant. Men också att ev. avyttra någon fastighet, hyra lokaler för en längre tid, eller vid aktiviteter. Kanske i Tegelhagen och varför inte i Bro centrum?


Sedan kyrkovalet 2013 har församlingen planerat för nya verksamhetslokaler i Bro centrum. Lokaler tänkta att också kunna användas för borgerliga begravningar. En byggnation på berget vid centrumrondellen har nu visat sig bli alldeles för dyr – utöver att vi från Hembygdens kyrka länge tyckt att platsen i centrum är fel. Församlingen har inte råd att bygga nya lokaler på berget – och vilka lokaler behövs? Behovet av borgerliga begravningar kan uppfyllas på annat sätt inom kommunen. Det handlar om prioriteringar, att låta pengarna göra mest nytta och att bygga vidare på gemenskapen i Bro, inte nödvändigtvis att bygga nya lokaler. I församlingens kyrkoråd beslutade vi att avbryta alla aktiviteter kring centrumbygget. När frågan kom upp i kyrkofullmäktige, valde Folkkyrkans förtroendevalda att lämna mötet så att det inte blev beslutsmässigt – inte att lägga ner sina röster, rösta nej eller lämna in en reservation.


Från nomineringsgruppen Hembygdens kyrka kommer vi fortsatt ta ansvar. Och jag är övertygad om att också de andra nomineringsgrupperna vill se till församlingens, medlemmarnas och personalens bästa.


Samtal i Bro

September 2018

Det behövs samtal. Samtal ofta på tumanhand. Inte hetlevrade offentliga inlägg som är svåra att bemöta. Vi som är medlemmar kommer att utveckla församlingen framåt. Vill man inte vara med i utvecklingen, kan man låta bli. Men det är bara om man är med som man påverkar. Och Svenska kyrkan är mycket större än en enskild församling. Jag har alltid varit medlem, men ibland har jag varit mer aktiv i en annan församling än där jag har bott.

Som jag sa på mötet den 11/9 är församlingens medlemmar dess viktigaste resurs. Bro växer. En uppgift är att få med nya invånare i gemenskapen. En annan är att kristen tro ska genomsyra det vi gör. Ingen verksamhet består för evigt. Såväl mötena mellan människor och t.ex. gudstjänsterna förändras över tid. Men Gud består. Vi behöver utveckla nya vägar och möjligheter till att få uppleva Guds oändlighet - vad gäller kärlek, förlåtelse, stöd mm.


Samtala med Gud, med varandra och visa kärlek, så får vi ett varmare Bro.


Att välja på söndag

September 2017

I Bro ställer tre nomineringsgrupper upp i kyrkovalet. En representerar ett parti, men jag förstår inte varför politiska partier vill styra över föreningen Svenska kyrkan? Som kristen gör jag inte skillnad folk och folk, "på jude eller grek". Alla människor är välkomna till kyrkan, jag är med eftersom jag vill hjälpa kyrkan att hjälpa. Att då som SD göra skillnad på folk är mig främmande.

För egen del vet jag bara vad jag ska rösta på i valet till kyrkofullmäktige. Personligen tycker jag att vi ska återgå till indirekta val till stiftsfullmäktige och kyrkomötet; och ge förtroendet till våra förtroendevalda och engagerade att välja vilka som ska sitta där.

Valet är ditt. Rösta nu på söndag, även om du inte tror på Gud, tror Gud på dig.


Att bygga nytt församlingshem - när, hur och var?

Augusti 2017

Under förra mandatperioden 2009-13 arbetade vi i Hembygdens kyrka för att se om det gick att bygga nya lokaler på Prästvägen 6 - på församlingens egen tomt. Arbetet var inte färdigt när valet 2013 gav en annan majoritet i kyrkofullmäktige och den nya majoriteten istället ville bygga vid centrum i Bro. I det nya kyrkorådet fanns det sedan tre alternativ att välja bland för lokaler vid centrum, och av dessa tre kunde vi stödja det på långtidsparkeringen. Men det ville inte kommunen utan istället gick man vidare från församlingen med att bygga vid rondellen. En plats vi reserverade oss mot att bygga på. Se äldre kommentarer nedan.

Att få klart med att bygga nya lokaler har dock tagit tid. Och det finns ännu ingen detaljplan för att bygga vid rondellen vid Bro centrum. Från Hembygdens kyrka har vi pekat på flera problem med platsen, se vårt samrådssvar från hösten 2016 här på webbsidan.

Nu har man tagit hänsyn till en del av synpunkterna som kommit fram under samrådet och under hösten 2017 förväntas nya handlingar i granskningsskedet. Läs mer om detta projekt på kommunens hemsida.

 

Antag nu att vi i Hembygdens kyrka vinner valet i september och får majoritet i kyrkofullmäktige. Vill vi då stoppa processen och se om vi kan bygga nya lokaler någon annanstans? Det största problemet med det är att då tar det ytterligare ett antal år innan spaden - eller borren - kan sättas i jorden/berget. Och så länge vill ingen vänta.

Oavsett nu hur det går i valet kommer vi verka för att de nya lokalerna blir flexibla och praktiska och att platsen, så långt det är möjligt, blir en säker, trygg och välkomnande miljö för besökare och i synnerhet för barnen. Men det gäller också för våra äldre som kan behöva komma ända fram till porten. Men hur blir det med detta om lokalerna hamnar vid rondellen?

Kyrkoherde Ann-Charlotte Träisk har avlidit

Januari 2017

Det är med sorg i hjärtat vi tagit emot beskedet att församlingens kyrkoherde Ann-Charlotte har avlidit. Begravningen äger rum kl 16 i Bro kyrka fredagen den 10 februari.

Tänk gärna på Svenska kyrkans internationella arbete, pg 90 01 22-3.

I samrådstider kring församlingslokaler i Bro centrum

2016-09-09

Folkkyrkan har under 2016 arbetat vidare med att förbereda för att bygga nya församlingslokaler vid Bro centrum. Hembygdens kyrka har inte aktivt medverkat i det arbetet, även om vi självklart önskar nya och praktiska lokaler för kyrkans verksamhet. Vi ser en del problem med den föreslagna platsen och nu under samrådet tar vi gärna emot synpunkter. Skicka dem till info@hembygdenskyrka.se

  • Barnperspektivet är viktigt i det som Svenska kyrkan gör, och platsen alldeles vid en mycket trafikerad punkt i Bro känns olämplig.
  • Många parkeringsplatser vid centrum kommer tas i anspråk när Svenska kyrkan har aktiviteter i det nya kyrkcentrumet. På den egna tomten, som är mycket mindre än den nuvarande på Prästvägen 6, kommer endast någon enstaka bil få plats.
  • Ett större problem än parkeringen på andra sidan Norrgrindsvägen är dock att många kommer släppa av (och hämta) vid dörren till de nya lokalerna. Det är därmed risk för trafikstockning vid den kombinerade in- och utfarten som föreslås.
  • E.ONs värmeverk planeras att flyttas, men så länge det inte är klart att så kommer ske, bör ingen byggnation ske på den aktuella tomten. Men när det en gång byggs där, då vore det olämpligt med för höga byggnader. Låt det stanna vid max 4 våningar.

Här finns samrådshandlingarna: http://www.upplands-bro.se/bo-bygga--miljo/stadsplanering-och-byggprojekt/detaljplanering---pagaende-planer/forsamlingslokal-i-bro.htmll

Se också här: https://mitti.se/nyheter/har-ar-nya-kyrkosalen-mitt-i-bro

Tveka inte att kontakta oss i Hembygdens kyrka om du har några funderingar eller frågor.


Blir det nya församlingslokaler i Bro centrum?

2016-02-28

Medlemmarna från Hembygdens kyrka reserverade sig mot kyrkorådets beslut våren 2015 om att gå till kommunen för att söka bygga nya församlingslokaler på "Klippan" vid centrumrondellen i Bro. Istället ville vi föra en diskussion om möjliga placeringar i Bro samhälle - där Bro centrum bara är en möjlig plats bland flera. Istället beslutade kyrkorådets majoritet att försöka få till nya lokaler på Klippen, ett arbete där vi från Hembygdens kyrka inte är aktivt med. Skulle bygget sätta igång på den platsen kommer vi förstås medverka till att lösningen blir så bra som möjligt för församlingen. Men där är vi inte än. Nu, våren 2016, arbetar majoriteten i kyrkorådet för att det ska tas fram en detaljplan över området. Det finns flera tveksamheter till platsen, inte minst ur barnens perspektiv med närheten till en av Bros mest trafikintensiva miljöer. När detaljplanen finns framme är det viktigt att lämna synpunkter på den, så att slutresultatet - om det nu blir en byggnation vid rondellen - blir så bra som möjligt. Tveka inte att kontakta oss i Hembygdens kyrka om du har några funderingar eller frågor.


Var kan det vara lämpligt att bygga nya församlingslokaler i Bro?

2015-02-14

Kyrkorådet bestämde gemensamt våren 2014 att gå till kommunen med önskan om att få bygga nya lokaler för församlingens verksamhet på långtidsparkeringen vid Bro centrum. Eftersom flera parkeringsplatser då kommer tas i anspråk kan en sådan lösning kännas tveksam. Nu har dock församlingen låtit göra en utredning som, vad jag förstår, visar att det genom en omstrukturering av befintlig parkeringsyta nästintill går att få rum med lika många platser på den återstående ytan när församlingen har fått köpa sin tomt. Bro kommer att växa, speciellt söder om järnvägen. Bro centrum kommer förstås även framöver vara en viktig punkt i Bro, med närhet till bostadsområdena i Finnsta och Råby. Och det gäller också inledningsvis under den framtida expansionsfasen. Under den tiden kommer trycket på parkeringsplatser i Bro centrum att öka, varför en minskning - även om den är liten - av antal parkeringsplatser kan bli svår att hantera. Framöver kommer inte Bro centrum vara den enda centrala punkten i samhället, det kommer skapas flera lokala samlingspunkter för olika typer av service. Den enda punkten som säkert kommer vara central även framöver är Bro station. Dock kan vi räkna med att det kommer att bli två utgångar och vi kan inte nu veta vilken betydelse den (tänkta) västra uppgången kan komma att få. Om det visar sig att det inte kommer gå att bygga nya församlingslokaler i Bro centrum önskar jag att vi kan undersöka möjligheterna att bygga lokalerna i närheten av Bro station. Skulle det bli en placering söder om stationen är det inte omöjligt att man till och med kan se vår fina gamla medeltidskyrka därifrån.


Samma begravningsavgift för alla i Sverige - nästan

   2013-03-01

Så har då regeringen lämnat sitt lagförslag till ändring av folkbokföringen och om begravningsavgift till lagrådet (se http://www.regeringen.se/sb/d/119/a/209830). Från och med 2016 blir vi folkbokförda på kommun. Men uppgift om "distrikt" = församlingen den 31 december 1999 kommer också anges om alla invånare. Därmed får vi en chans till en kontinuitet i forskning per områden som är stabila och är mindre än kommuner. Begravningsavgiften kommer, enligt lagförslaget, från och med 2017 bli gemensam för alla i Sverige där Svenska Kyrkan är huvudman. Dvs alla utanför Stockholm och Tranås där kommunen istället sköter begravningsverksamheten. Regeringen kommer dock utreda hur avgifterna för begravningsverksamheten i dessa kommuner kan inlemmas i ett system med enhetlig avgiftssats. Varje församling ska från och med 2016 lämna in uppgifter om sina kostnader till Svenska kyrkan centralt. Dessa uppgifter skickas vidare till Kammarkollegiet vilka fastställer en kvot mellan summan av kostnaderna och den totala beskattningsbara inkomsten bland de som bor utanför Stockholm och Tranås. Denna kvot blir begravningsavgiften. Genom att Kammarkollegiet har fått varje församlings kostnader, dvs varje församlings andel av den totala kostnaden, kommer Skatteverket kunna fördela intäkterna till respektive församling enligt samma andel. Men det finns ett par problem, t.ex.: - Församlingarna måste få reda på hur många som bor i församlingen för att kunna göra korrekta kostnadsberäkningar - kommer myndigheterna kunna ge kyrkan den informationen? - Varje invånare i Sverige måste veta vem som sköter om begravningsverksamheten där just den invånaren är skriven. Genom att folkbokföring per församling tas bort, finns inte denna uppenbara koppling. Kommer alla lyckas kontakta rätt församling?


Några idéer om Prästgården

2012-09-29

Idag har vi ett möte på Klint om vad man gör med en gammal Prästgård.Miljön är viktig att bevara - ett nytt kyrkcentrum ska därför smälta in bredvid prästgården och Fagerlindska. Men verksamheten vill vi ska bedrivas i det nya huset. Prästgården, ska den hyras ut? Ska vi hyra ut hela huset, eller delar? Inte kan det vara till vilka hyresgäster som helst. Men konsultbolag, IT-företag, juristfirmor och liknande är säkert välkomna. Eller ska vi behålla huset för att låta det inrymma verksamhet som kyrkan t.ex. kan bedriva i bolagsform: förskoleverksamhet? begravningsbyrå? rehabiliteringsverksamhet? Prästgården ska vara ett levande hus även framöver - ett hus i en miljö som vi vill bevara.